Klasse 1b - Frau Nitzsche

Stunde

 7.30 - 8.15

 8.20 - 9.05

  9.25 - 10.10

10.30 - 11.15

11.20 - 12.05

12.10 - 12.55

Mo

De

Ma

Ku

 

 

Di

Ma

De

Sp

Sp

HS

 

Mi

Eth/Rel

De

Ma

HS

 

Do

De

Ma

We/Sg

We/Sg

De

Fr

Ma

De

HS

Mu